FramsidaSilomix

Silomix

FÖR NOGGRANNARE FODERENSILERING

MODERN FODERENSILERING BASERAS PÅ BAKTERIER

Med ensilagets kvalitet kan man påverka lönsamheten i produktionen i betydande grad. En lyckad foderensilering får näringsämnena att stå sig och förbättrar deras utnyttjande. Biologisk foderensilering basers på olika mjölksyrabakterier. Olika sorters mjölksyrabakterier växer i olika miljöer och ger olika jäsningsprodukter. Ensilage av varierande slag ställer olika utmaningar på ensileringsprocessen för att ett gott resutat ska uppnås. Silomix®-ensileringsmedelskonceptet antar denna utmaning. I det nya konceptet kan man tillverka bästa möjliga bakterie-enzymkombination för varje situation Ett idealiskt biologiskt ensileringsmedel kommer till genom en kombination av olika slags Silomix®-doseringspåsar. Alla Silomix®-produkter är godkända för ekologisk produktion.


VALLFODERENSILERING

 • Fuktigt ensilage kräver en snabb och kraftig sänkning av pH-värdet.

 1. En snabb sänkning av pH-värdet får man om man använder olikas orters homofermentativa mjölksyrabakterier. De växer snabbt i miljöer med varierande surhetsgrad och producerar mjölksyra, som är en kraftig syra.

 • I torrt vallensilage måste tillväxt av jästsvampar och mögel förhindras.

 1. Heterofermentativa mjölksyrabakterier spjälker en del av den mjölksyra de producerat till andra jäsningsprodukter, som tillsammans effektivt förhindrar tillväxt av jästsvampar och mögel. På detta sätt minimeras varmgång och näringsämnesförluster.

 • En hög proteinhalt buffrar pH-värdet.

 1. Proteinhalten i fodret höjs av riklig gödsling, valet av grödor och tidig skörd.

 2. Om fodret har ett högt proteininnehåll, lönar det sig att öka dosen av homofermentativa bakterier.

 • När enzymerna spjälker hemicellulosan öppnas fibrernas struktur.

 1. Tack vare de öppna fibrerna hålls pressaften bättre i fodret.
 2. Detta tryggar också de tillsatta bakteriernas tillgång till näring.
 3. Vommikroberna får en större arbetsyta, och då smälts fibrerna snabbare i vommen.

 


Se närmare produktinformation:

Silomix Wet

Silomix Ferm

Silomix Dry

Silomix Entsyymi

Silomix Väriaine


FÖR ENSILERING AV SPANNMÅL, PROTEINGRÖDOR, HÖSILAGE OCH HALM

SILOMIX® MURSKE

 • Ett specialpreparat för biologisk ensilering av spannmål med en fuktighet på 25–40 %. Förhindrar tillväxt av jästsvampar och mögel, varmgång och näringsförluster. Möjliggör användning av krossad spannmål också sommartid.

SILOMIX® WHOLECROP

 • En högaktiv bakterie-enzymblandning för helsädsensilage. Fungerar bäst när fodrets torrsubstans är 35-50 %

SILOMIX® WHOLECROP LEGUME

 • För helsädsensilage tillverkat av proteingrödor eller blandgrödor. Proteingrödor ökar de ensileringsmässiga utmaningarna på grund av sin buffrande verkan på pH-värdet. Maximerar proteinskörden och förhindrar varmgång.

TALLIPRO STABLE

 • Preparat avsett för ensilering av torrt hösilage (ts 50-75%) och halm för hästar. För förstklassig ensilering av torrt material behövs en produkt som har framställts speciellt för det ändamålet.
 • Det är en utmaning av förhindra jästsvampar och mögel att tillväxa, vilket leder till varmgång och mykotoxinbildning.
 • För tillverkning av 25 ton hösilage eller 50 ton halm för hästar.

Titta på videon: Biologiska ensileringsmedel


KOM IHÅG-LISTA FÖR FODERENSILERING

Odla vallgräset effektivt

 • Slå vallen när D-värdet är över 680 g/kg ts
 • Gödsla inte för mycket. Under normala tillväxtförhållanden kan vallen använda 1 kg kväve/ha/dag
 • Se till att fodervallen består av rent vallgräs. Bekämpa ogräs.

Skörda fodret rätt

 • Kontrollera justeringarna på skördemaskinerna
 • Slå vallen med ca 8 cm stubbhöjd för att undvika jordinblandning
 • Lägg vallgräset i strängar lämpliga för skördemaskinerna.
 • Se till att mull inte inblandas i fodret – korrekta körlinjer – rena körrutter
 • Kort hack tillpackas bäst, serva betten
 • Packa till fodret efter varje last i tunna skikt. Traktorn kan packa till maximalt 30 cm

Lagra noggrant

 • Rengör silorna ordentligt innan arbetet inleds
 • En ordentlig tillpackning förbättrar lagringskapaciteten.
 • När man packar ensilage är det antalet körgånger och yttrycket som är avgörande, inte körhastigheten.
 • Ett torrtfoder kräver mera tillpackning, balarna ska vara hårdare och silon bättre tätad
 • Använd en tung maskin som har smala däck med högt lufttryck för tillpackningen
 • Kör inte i fodret med smutsiga däck
 • Vid behov kan man strö 1 kg salt/m2 på silons eller stukans yta. I synnerhet om fodret är torrt förbättrar saltet hållbarheten i ytskiktet.
 • Täck stukan ordentligt, lägg t.ex. sand, torv, däck eller sågspån som tyngder ovanpå den

Håll fodret kvalitativt

 • Förhindra fåglar och gnagare att komma åt fodret i synnerhet i början av jäsningsprocessen
 • Använd en foderskärare, som skär uppifrån och ner, när fodret ska användas
 • Planera silon eller stukan på det sättet att skärytan hålls tillräckligt färsk.

Under normala förhållanden räcker fodrets sockerhalt alltid till biologisk ensilering. Men om det slagna fodret har legat flera dagar i regnet innan det blir bortkört, kan det finnas skäl att misstänka att sockerhalten har sjunkit mycket. Använd då andra ensileringsmedel än biologiska.

Ladda produktguiden:


SILOMIX® - FÖR NOGGRANNARE FODERENSILERING

SILOMIX® - ENSILERING AV SPANNMÅL OCH BALJVÄXTER TILL HELSÄDSENSILAGE OCH KROSS